Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych (tablice, naklejki, plansze rozwijane)


Data dodania: 2010-11-22 13:39:35

Zaproszenie do składania ofert na
wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych (tablice, naklejki, plansze rozwijane) w projekcie pn.:

"Rozbudowa infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Opolskiego do wdrożenia platformy e-learningowej i kompleksowego systemu obsługi studiów"

(wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14000 euro)


Nr sprawy ZPU-454/2010

Zaproszenie do składania ofert

na

wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych (tablice, naklejki, plansze rozwijane)

 1. Uniwersytet Opolski, 45-040 Opole, Plac Kopernika 11a; Nazwa jednostki: Biuro Projektu, mieszczącym się w Centrum Informatycznym Uniwersytetu Opolskiego, pok. nr 201 przy ul. Oleskiej 48,45-052 Opole udziela informacje w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: ujęto w załączniku nr 1A.

 1. Termin realizacji zamówienia: 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 2. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury z protokołem zał. nr 3
 3. Kryterium wyboru oferty: cena brutto 100%.
 4. Informacja w sprawie umowy: umowa projekt załącznik nr 4 zostanie zawarta z wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę cenową
 5. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

a) Kierownik Projektu – Sławomir Buczek, tel. +48 77 452-70-95faks 77452-70-92,

b) Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Stanisław Piestrak, tel. 77 541-59-77

 1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

a) osobiście w siedzibie:* Uniwersytet Opolski Dział Zamówień Publicznych pok. nr 3 Plac Kopernika 11A 45-040 Opole

b) lub w wersji elektronicznej mailem na adres: zamowienia@uni.opole.pl. pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści oferty na piśmie.

 1. Termin składania ofert:- 26.11.2010r do godz. 10:00
 2. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty z załącznikami nr 2 i 3

b) kserokopię wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym(potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

 1. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Stanisław Piestrak

W załączeniu: Dokumentacja przetargowa sprawy ZPU 454/2010Umowa o dofinansowanie nr RPOP.02.02.00-16-002/09-00 z dnia 22 stycznia 2010 roku