Zapytanie ofertowe na nadanie ogłoszenia w prasie


Data dodania: 2010-11-23 13:10:13

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZPU-454/2010
na nadanie ogłoszenia w prasie codziennej

(wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14000 euro)

1.    Przedmiotem zamówienia jest:
  • nadanie ogłoszenia prasowego w prasie codziennej o minimalnym wymaganym zasięgu regionalnym obejmującym województwo opolskie,
  • wymagany format ogłoszenia: E 3 w pełnym kolorze,
  • ilość ogłoszeń: 1
W ogłoszeniu prasowym, muszą znajdować się:
  • emblemat Unii Europejskiej, według wytycznych Komisji Europejskiej oraz odniesienie słowne „Unia Europejska”;
  • logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej i Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji z 13 sierpnia 2007 r.;
  • odniesienie słowne do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  • hasło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013 –  „inwestujemy w Twoją przyszłość”.

    W zestawieniu logo Unii Europejskiej znajduje się zawsze z prawej strony, logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 z lewej, w przestrzeni między tymi znakami należy umieścić np. logo instytucji oraz odniesienie do Unii Europejskiej i odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a ponadto hasło programu.
    Wymagane jest także umieszczenie nazwy projektu, tj. „Rozbudowa infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Opolskiego do wdrożenia platformy e-learningowej i kompleksowego systemu obsługi studiów” oraz informacja o umowie, tj. „Umowa o dofinansowanie nr RPOP.02.02.00-26-002/09-00 z dnia 22 stycznia 2010 r.” pozostała treść ogłoszenia przekazana zostanie po wyborze wykonawcy wraz ze zamówieniem ogłoszenia.

2.    Termin realizacji zamówienia: dowolny dzień kalendarzowych okresie od 06.12.2010 do 15.12.2010 r..

3.    Warunki płatności: przelew z terminem płatności do 21 dni od daty otrzymania faktury wraz z dokumentem potwierdzającym nadanie ogłoszenia

4.    Kryterium wyboru oferty: cena brutto 100%.

5.    Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
a)    Kierownik Projektu – Sławomir Buczek, tel. +48 77 452-70-95 faks 77 452-70-92,
b)    Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Stanisław Piestrak, tel. 77 541-59-77

6.    Sposób przygotowania oferty oraz miejsce.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:
  • osobiście w siedzibie:* Uniwersytet Opolski Dział Zamówień Publicznych pok. nr 3 Plac Kopernika 11A 45-040 Opole
  • lub w wersji elektronicznej mailem na adres: zamowienia@uni.opole.pl. pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści oferty na piśmie.

7.    Termin składania ofert: 26.11.2010r do godz. 10:00

8.    Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.Umowa o dofinansowanie nr RPOP.02.02.00-16-002/09-00 z dnia 22 stycznia 2010 roku