O projekcieGwałtowny rozwój technologii teleinformatycznych otworzył ogromna szansę dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać nowe metody przetwarzania informacji w swoich dziedzinach. Osoby te włączają się w globalny proces budowy społeczeństwa informacyjnego.
Problemami, które stoją na przeszkodzie budowania przez Uniwersytet Opolski społeczeństwa informacyjnego są niewątpliwie:
  • brak nowoczesnej infrastruktury informatycznej, a co za tym idzie brak możliwości wykorzystania istniejących baz danych i narzędzi elektronicznych,
  • utrudnienia w dostępie do podstawowych informacji w zakresie dydaktyki i sprawa organizacyjnych dla studentów i pracowników uczelni,
  • utrudnienia w dostępie do informacji dla studentów i pracowników niepełnosprawnych,
  • brak właściwego przygotowania absolwentów do masowego korzystania z technik teleinformatycznych.
Możliwość pozyskiwania poważnych środków z funduszy europejskich na działania w tym celu są szczególnie ważnym i pilnym wyzwaniem dla uczelni jaka jest Uniwersytet Opolski. Wsparcie rozwoju infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Opolskiego przyczynie się do intensyfikacji rozwoju społecznego jak również gospodarczego województwa. Ponadto realizacja projektu poprzez stworzenie dostępu do e-learningu wpłynie na zmniejszenie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania e-Usług w społeczeństwie.
Wdrożenie e-learningu na Uniwersytecie Opolskim jest w rzeczywistości odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku (studentów oraz instytucji finansujących dokształcanie swojej kadry).

Realizacja projektu w znacznym stopniu umożliwi Uczelni rozpoczęcie prac związanych z wdrożeniem e-edukacji. Mieszkańcy regionu, którymi w dużej mierze są studenci będą mogli nabywać wiedzę z zakresu, jaki je interesuje oraz stawać się bardziej kreatywni.
Ukończenie szkoleń czy studiów w ramach zdobywania wiedzy na odległość potencjalnie zwiększa szanse na znalezienie dobrej pracy oraz systematyczne przyswajanie nowych umiejętności. Kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacji staje się szczególnie ważne w sytuacji zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Rozwój modułów informacyjnych na UO pozwoli praktycznie każdej osobie chętnej do zdobywania wiedzy na zadbanie o swój własny rozwój. Ważnym czynnikiem determinującym chęć skorzystania z tego rodzaju douczania jest oszczędność czasu. Student podnosi swoje kwalifikacje w czasie, który jemu odpowiada, nie traci pieniędzy na dojazd do ośrodka szkoleniowego, nie odrywa się od codziennych zajęć i nie dezorganizuje swojej dotychczasowej pracy.
Są to bardzo ważne zalety takiego nauczania, szczególnie w sytuacji, gdy gospodarstwa domowe dysponuja niskimi dochodami.
Tempo przemian w gospodarce sprawia, ze istniejąca wiedza i umiejętności deprecjonują się w krótkim czasie. Wymusza to konieczność ciągłego uczenia i podnoszenia kwalifikacji, a to sprzyja procesowi powstawania i wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Umożliwienie działań mających na celu wprowadzanie e-learningu na UO jako metody nauczania spowoduje wzmocnienie roli Uczelni w procesie edukacyjnym społecznosci. Ta forma kształcenia nabiera szczególnego znaczenia w rozwoju jednostek, które z róznych powodów nie mogły lub nie moga podjac nauki w tradycyjnym systemie nauczania. Daje im to szanse na samorealizacje i aktywnosc w zakresie kreowania własnego zycia zawodowego oraz prywatnego.Umowa o dofinansowanie nr RPOP.02.02.00-16-002/09-00 z dnia 22 stycznia 2010 roku