Cele realizacji projektuCelem głównym projektu jest wspieranie rozwoju województwa opolskiego poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
a także przeciwdziałanie dysproporcjom w zakresie dostępu do modułów informacyjnych, jak również wykluczeniu społecznemu, ekonomicznemu i cyfrowemu województwa opolskiego poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej największej Uczelni w regionie – Uniwersytetu Opolskiego.

Realizacja inwestycji ma na celu intensyfikację rozwoju społeczno-gospodarczego województwa opolskiego poprzez poprawę warunków dostępu do informacji publicznej, w szczególności e-edukacji.
Pośrednio będzie pobudzać rozwój innych publicznych e-usług w tym między innymi  e-administracji, e-zdrowia, bezpieczeństwa świadczonych drogą elektroniczną, 
a także da impuls lokalnym przedsiębiorcom do zaangażowania się w gospodarkę elektroniczną (e-business).

Celami bezpośrednimi inwestycji są:
  • wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych dla realizacji usług edukacyjnych,
  • rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej,
  • przeciwdziałanie marginalizacji i "wykluczeniu cyfrowemu" mieszkańców regionu.
Przewiduje się, że dzięki unowocześnieniu bazy danych i wprowadzeniu platformy  e-learningowej wzrośnie zainteresowanie studentów podjęciem nauki na Uniwersytecie Opolskim, co skutkować będzie wzrostem stopnia wykształcenia społeczeństwa w naszym regionie, co jest jednym z głównych celów rozwoju województwa, z uwagi na mały odsetek ludzi z wyższym wykształceniem.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia strategicznego celu Programu "Opolskie - tutaj zostaje", jakim jest zahamowanie odpływu ludności z województwa opolskiego
i przyciągnięcie nowych mieszkańców tego regionu.
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.02.02.00-16-002/09-00 z dnia 22 stycznia 2010 roku