Opis przedmiotu projektuPrzedmiotowy projekt dotyczy zarówno działań inwestycyjnych (zakupy, instalacje, wdrożenia) oraz szkoleniowych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace budowlano-instalacyjne związane z:
  • modernizacją Centralnego Punku Dystrybucyjnego (serwerowni) przy ul. Oleskiej 48 w Opolu,
  • wykonaniem / modernizacją okablowania strukturalnego i infrastruktury informatycznej  w poszczególnych obiektach UO w celu dostosowania do obowiązujących norm i  standardów.
Ponadto przedmiotem projektu jest zakup i uruchomienie platformy e-learningowej, a co za tym idzie zakup sprzętu i oprogramowania dostosowującego Uniwersytecki System Obsługi Studiów  do e-learningu oraz zakup oprogramowania do elektronicznego zarządzania bazami danych i doposażenie jednostek UO w nowoczesny sprzęt komputerowy i urządzenia aktywne sieci na potrzeby e-usług.

Szkolenia z zakresu wykorzystywania narzędzi ICT przewidziane w ramach projektu maja na celu optymalizacje efektów, podniesienie wiedzy personelu oraz dalszy rozwój Uniwersytetu  Opolskiego.
Podczas realizacji projektu przewiduje się przeszkolenie opiekunów merytorycznych  z poszczególnych jednostek UO oraz administratorów systemu e-learning.

Dostęp do baz danych oraz usług e-learningowych pozwoli na zwiększenie poziomu  wykształcenia społeczeństwa, ale przede wszystkim ułatwi dostęp do wiedzy. Wiedza pozyskiwana poprzez udział w zajęciach możliwych do realizacji dzięki platformie e-learningowej oraz systemowi dostępu do baz danych biblioteki (przede wszystkim specjalistycznych czasopism) w stopniu bezpośrednim przełoży się na rozwój naukowy, a co za tym idzie na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w wielu obszarach gospodarki.

Wdrożone rozwiązanie pozwoli na bardzo szeroki zakres działalności edukacyjnej Uczelni (także z wykorzystaniem platformy video e-learningu) jak i zwiększenie poziomu dostępności do baz danych.
W wyniku realizacji projektu do realizacji nowoczesnych e-usług będzie przygotowany cały  Uniwersytet Opolski.Umowa o dofinansowanie nr RPOP.02.02.00-16-002/09-00 z dnia 22 stycznia 2010 roku